Dit reglement is van toepassing binnen Solutalks, statutair gevestigd te Utrecht, en heeft betrekking op de verwerking van gegevens van cliënten die bij haar onder behandeling zijn. Dit reglement is van toepassing op zowel papier als elektronische verwerking van gegevens.  

1.1 Definities 

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
de toezichthoudende autoriteit, de onafhankelijke instantie die erover waakt dat persoonsgegevens zorgvuldig en veilig worden verwerkt en zo nodig sancties kan opleggen als dat niet gebeurt. 

Bestand: 
elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn. 

Betrokkene: 
degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft. 

Bijzondere categorieën persoonsgegevens
persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. 

Derde: 
elke persoon of instantie die geen betrokkene, verwerkingsverantwoordelijke, verwerker, of een persoon is die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd is persoonsgegevens te verwerken. 

Functionaris voor gegevensbescherming (FG)
functionaris die door de zorgaanbieder moet of kan worden aangesteld voor het informeren en adviseren over en het toezicht houden op de toepassing en naleving van de AVG en andere gegevensbeschermingsbepalingen. 

Gezondheidsgegevens: 
gegevens over de lichamelijke of geestelijke gezondheid van een persoon, waaronder gegevens over verleende gezondheidsdiensten waarmee informatie over zijn gezondheidstoestand wordt gegeven. 

Inbreuk in verband met persoonsgegevens: 
een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens. Onder een ‘datalek’ valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens. 

Persoonsgegevens: 
alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. 

Pseudonimisering
het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkenen kunnen worden gekoppeld zonder dat aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld. 

Toestemming van de betrokkene
door betrokkene, op goede informatie berustende, specifieke, in vrijheid en ondubbelzinnig gegeven toestemming waarbij betrokkene hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt. Dat kan door middel van een schriftelijke of mondelinge verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling (zoals het elektronisch aanvinken van een hokje). 

Verwerker
degene die in opdracht van en voor de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt (bijvoorbeeld een externe hostingsfirma, saas-leverancier, kwaliteitsauditor of een extern salarisadministratiekantoor). 

Verwerking van persoonsgegevens
alle handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of in een andere vorm beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. 

Verwerkingsverantwoordelijke
degene die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt (meestal de bestuurder van de zorgaanbieder). 

Zorgaanbieder
Solutalks. 

2.1 Verwerking van persoonsgegevens van cliënten in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

2.1.1 Beginselen inzake persoonsgegevens verwerking1
Solutalks is verantwoordelijk voor de naleving van onderstaande beginselen bij de verwerking van persoonsgegevens en moet de naleving van deze beginselen kunnen aantonen (“verantwoordingsplicht”). 

 Binnen Solutalks worden persoonsgegevens alleen verwerkt: 

 • op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is; 
 • voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en mogen vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt; de verdere verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden wordt niet als onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden beschouwd (“doelbinding”); 
 • voor zover zij toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt (“minimale gegevensverwerking” ook wel “dataminimalisatie”); 
 • indien de persoonsgegevens juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd. Alle redelijke maatregelen moeten worden genomen om de persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te rectificeren (“juistheid”); 
 • en bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is; persoonsgegevens mogen voor langere perioden worden opgeslagen voor zover de persoonsgegevens louter met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt;
 • mits de bij de AVG vereiste passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om de rechten en vrijheden van de betrokkene te beschermen (“opslagbeperking”); 
 • door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen op een dusdanige manier dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (“integriteit en vertrouwelijkheid”). 

2.1.2 Rechtmatigheid van de verwerking 

De verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste één van de onderstaande voorwaarden, rechtsgrond voor de verwerking, is voldaan:  

 • de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden; de zorgaanbieder moet de toestemming kunnen aantonen en betrokkenen heeft het recht de toestemming te allen tijde in te trekken; 
 • de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, bijvoorbeeld de behandelingsovereenkomst; 
 • de gegevensverwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen, bijvoorbeeld de dossierplicht in de Wgbo of gegevensverstrekking bij gedwongen opname en gedwongen behandeling op grond van de Wet Bopz; 
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of een ander natuurlijk persoon; 
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een taak van algemeen belang, dat elders in een wet is vastgelegd met eventuele nadere bepalingen; 
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde én de belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden van degene van wie de gegevens worden verwerkt niet prevaleren. 

2.1.3 Voorwaarden voor het verwerken van gezondheidsgegevens
Gezondheidsgegevens zijn één van de categorieën bijzondere persoonsgegevens. Het is in de AVG verboden bijzondere categorieën persoonsgegevens te verwerken, tenzij voldaan wordt aan één van de onderstaande voorwaarden:  

 • als de verwerking noodzakelijk is voor doeleinden van preventieve of arbeidsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, medische diagnosen, het verstrekken van gezondheidszorg of sociale diensten of behandelingen dan wel het beheren van gezondheidszorgstelsels en -diensten of sociale stelsels en diensten, voor zover dit is toegestaan in nationale wetgeving. 
 • zo mogen gegevens over gezondheid worden verwerkt met het doel gezondheidszorg te leveren, onder de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar die aan het beroepsgeheim gebonden is of door een ander persoon die op grond van de wet of overeenkomst tot geheimhouding is gehouden. 

2.1.4 Gegevensverwerking door verwerker 

 • Solutalks kan de verwerking (extern) uitbesteden aan een verwerker en legt dan in een verwerkersovereenkomst de verplichtingen uit de AVG op aan de verwerker. Solutalks doet uitsluitend een beroep op verwerkers die afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen bieden opdat de verwerking aan de vereisten van deze verordening voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd. 
 • De verwerking door een verwerker wordt geregeld in een (verwerkers)overeenkomst die de verwerker ten aanzien van Solutalks bindt en waarin het onderwerp, de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen en de rechten en verplichtingen van de zorgaanbieder worden omschreven. Een dergelijke overeenkomst voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt. 
 • De verwerker en eenieder die onder het gezag van Solutalks of van de verwerker handelt en toegang heeft tot persoonsgegevens, verwerkt deze uitsluitend in opdracht van Solutalks tenzij hij door wet- of regelgeving tot verwerking gehouden is. 

2.1.5 Aansprakelijkheid verwerkingsverantwoordelijke en/of verwerker 

 • Solutalks is als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het toerekenbaar tekortschieten of niet voldoende naleven van de AVG, waaronder het wel/niet naleven van de beveiligingseisen. 
 • De verwerker, waaraan Solutalks (een deel van) gegevensverwerking heeft uitbesteed, kan daarnaast zelfstandig aansprakelijk zijn voor schade of een deel van de schade die voortvloeit uit zijn werkzaamheden. Hoe die aansprakelijkheid wordt verdeeld, wordt beoordeeld door de schadeverzekeraar of de rechter. Solutalks maakt goede afspraken met de verwerker en legt deze vast in een verwerkersovereenkomst. 

2.1.6 Wanneer mogen andere bijzondere gegevens dan de gezondheidsgegevens worden verwerkt?
Andere bijzondere gegevens, bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot ras/etniciteit of godsdienst/ levensovertuiging mogen alleen als aanvulling op gezondheidsgegevens worden verwerkt als dat nodig is voor een goede behandeling of verzorging van de betrokkene en dus niet systematisch bij elke cliënt.  

2.1.7 Geheimhoudingsplicht en verstrekking aan derden 

 • Persoonsgegevens verkregen in de uitoefening van een beroep in de (geestelijke) gezondheidszorg vallen onder de geheimhoudingsplicht van de hulpverlener. Deze geheimhoudingsplicht is o.a. vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) en/of Jeugdwet en de wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) en in verschillende beroepscodes. 
 • Bij de verstrekking van gegevens aan derden worden deze wetten en beroepscodes nageleefd. 

2.1.8 Wanneer mogen gegevens aan een ander worden verstrekt voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek op het gebied van de volksgezondheid? 

De gegevensverwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden is onderworpen aan passende waarborgen in overeenstemming met de AVG voor de rechten en vrijheden van de betrokkene. De waarborgen zorgen ervoor dat er technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de inachtneming van het beginsel van minimale gegevensverwerking te garanderen. Deze maatregelen kunnen pseudonimisering omvatten, mits aldus die doeleinden in kwestie kunnen worden verwezenlijkt. Wanneer die doeleinden kunnen worden verwezenlijkt door verdere verwerking die de identificatie van betrokkenen niet of niet langer toelaat, moeten zij aldus worden verwezenlijkt. 

De Wgbo geeft onderstaande afwijkende bepalingen voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied de van gezondheidszorg. Het uitgangspunt is dat voor het verstrekken van niet geanonimiseerde gegevens toestemming van de cliënt is vereist. In afwijking van dit uitgangspunt kan ook zonder toestemming van de cliënt ten behoeve van statistiek of wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de volksgezondheid aan een ander desgevraagd inlichtingen over de cliënt of inzage in de bescheiden, worden verstrekt indien:  

 • het vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en bij de uitvoering van het onderzoek zodanige waarborgen gelden, dat de persoonlijke levenssfeer van de cliënt niet onevenredig wordt geschaad, of 
 • het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek, in redelijkheid niet kan worden verlangd en de hulpverlener ervoor zorgt dat gegevens in zodanige vorm worden verstrekt dat herleiding tot individuele natuurlijke personen redelijkerwijs wordt voorkomen. 

Verder moet: 

a) het onderzoek een algemeen belang dienen

b) aangetoond zijn dat het onderzoek niet zonder de gegevens kan worden uitgevoerd; en

c) de betrokken cliënt tegen een verstrekking niet uitdrukkelijk bezwaar hebben gemaakt.

Belangrijk om te beseffen is dat bovenstaande voorwaarden cumulatief werken; verstrekking is pas mogelijk indien aan alle voorwaarden is voldaan.  

2.1.9 Afspraken met de onderzoeker
Solutalks (verwerkingsverantwoordelijke) en de onderzoeker maken schriftelijke afspraken over de maatregelen die de onderzoeker neemt om de privacy van betrokkenen te beschermen.  

2.1.10 Bewaren van persoonsgegevens
Solutalks dient de papieren en elektronische persoonsgegevens op een veilige wijze te bewaren, die in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. 

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor gegevens worden verwerkt, tenzij de gegevens worden geanonimiseerd of indien het noodzakelijk is:  

 • voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie; 
 • voor de nakoming van een wettelijke verplichting; 
 • voor de uitvoering van een taak in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend; 
 • om redenen van algemeen belang op het vlak van volksgezondheid; 
 • met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden; 
 • voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. 

Solutalks stelt vast hoelang de vastgelegde/geregistreerde persoonsgegevens bewaard blijven in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Indien nog geen specifieke termijn kan worden genoemd: de criteria voor het vaststellen van de bewaartermijn. 

Voor gezondheidsgegevens die binnen de zorgrelatie worden verwerkt, zoals het dossier van de cliënt, gelden verschillende bewaartermijnen.  

3.1 Rechten van de betrokkenen   

Om onderstaande rechten te kunnen uitoefenen kan betrokkene een verzoek indienen via privacy@solutalks.nl.   

3.1.1 Voorwaarden met betrekking tot de uitvoering van de rechten van de betrokkenen  

 • Het verstrekken van de in deze paragraaf 3.3 bedoelde informatie, het verstrekken van de communicatie en het treffen van de maatregelen zijn kosteloos. Indien het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter, mag Solutalks:  

a) een redelijke vergoeding berekenen voor administratieve kosten voor het verstrekken van de gevraagde informatie of communicatie en het treffen van de gevraagde maatregelen; ofwel

b) weigeren gevolg te geven aan het verzoek.

Het is aan Solutalks om de kennelijk ongegronde of buitensporige aard van het verzoek aan te tonen.   

 • Solutalks verstrekt de betrokkene onverwijld en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek informatie over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. Solutalks stelt de betrokkene binnen één maand, na ontvangst van het verzoek, in kennis van een dergelijke verlenging. Wanneer de betrokkene zijn verzoek elektronisch indient, wordt de informatie indien mogelijk elektronisch verstrekt, tenzij de betrokkene anderszins verzoekt.

3.1.2 Te verstrekken informatie 

 • Als Solutalks gegevens bij de betrokkene zelf opvraagt om te verwerken, informeert hij de betrokkene in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm, voorafgaand aan het verkrijgen van zijn persoonsgegevens, over:  

a) de identiteit en de contactgegevens van Solutalks; 

b) de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming;

c) de verwerkingsdoelen waarvoor de gegevens zijn bestemd, alsmede de rechtsgrond voor de verwerking;

d) in voorkomend geval, de ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens.

 • Daarnaast dient onderstaande aanvullende informatie te worden verstrekt om behoorlijke en transparante verwerking te waarborgen:  

a) de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen of indien dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;

b) de mogelijkheden die de betrokkene heeft om een verzoek om inzage, rectificatie ofwissingvan de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid;  

c) Indien de gegevensverwerking op toestemming is gebaseerd, dient de betrokkene geïnformeerd te worden over het recht om te allen tijde die toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan;

d) het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en op welke wijze de betrokkene deze rechten kan inroepen;

e) of de verstrekking van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is dan wel een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten en of de betrokkene verplicht is de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn wanneer deze gegevens niet worden verstrekt.

 • Wanneer Solutalks voornemens heeft de persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekt Solutalks de betrokkene vóór die verdere verwerking informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie als bedoeld in het tweede lid van deze bepaling.  
 • De leden 1, 2 en 3 van dit artikel zijn niet van toepassing wanneer en voor zover de betrokkene reeds over de informatie beschikt.  

3.1.3 Te verstrekken informatie wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen  

 • Wanneer persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen, verstrekt Solutalks de betrokkene alle informatie conform hierboven (artikel 3.3.1) en bovendien de betrokken categorieën van persoonsgegevens, alsmede de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen.  
 • Solutalks verstrekt de in het eerste lid van dit artikel bedoelde informatie:  

a) binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen één maand na de verkrijging van de persoonsgegevens, afhankelijk van de concrete omstandigheden waarin de persoonsgegevens worden verwerkt;

b) indien de persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor communicatie met de betrokkene, uiterlijk op het moment van het eerste contact met de betrokkene; of

c) indien verstrekking van de gegevens aan een andere ontvanger wordt overwogen, uiterlijk op het tijdstip waarop de persoonsgegevens voor het eerst worden verstrekt.

d) Wanneer Solutalks voornemens heeft om de persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, verstrekt de zorgaanbieder de betrokkene vóór die verdere verwerking informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie als bedoeld in het eerste lid van dit artikel.  

 • Solutalks hoeft de betrokkene niet te informeren over de hiervoor genoemde informatie indien:  

a) de betrokkene al over de informatie beschikt;

b) het informeren van betrokkene onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost. In het bijzonder bij verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden, behoudens de in artikel 89, lid 1, bedoelde voorwaarden en waarborgen, of voor zover de in lid 1 van dit artikel bedoelde verplichting de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen. In dergelijke gevallen neemt Solutalks passende maatregelen om de rechten, de vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder het openbaar maken van de informatie;  

c) het verkrijgen of verstrekken van informatie (zoals hiervoor genoemd) op grond van wet- en regelgeving verplicht is voor Solutalks en die wet- en regelgeving voorziet in passende maatregelen om de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen; of  

d) de persoonsgegevens vertrouwelijk moeten blijven uit hoofde van een beroepsgeheim in het kader van wet- en regelgeving, waaronder een statutaire geheimhoudingsplicht.

3.1.4 Inzage en afschrift/kopie  

 • De betrokkene van twaalf jaar of ouder heeft het recht op inzage en een kopie van de op zijn persoon betrekking hebbende verwerkte gegevens. De inzage of afschrift verstrekking vindt plaats voor zover daarbij de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad.  

Informatie over of verstrekt door derden (niet-professionals), zoals familie en naastbetrokkenen of omstanders, wordt bijvoorbeeld niet zonder voorafgaande toestemming van die derde verstrekt.  

 • Een wettelijk vertegenwoordiger van een wilsonbekwame volwassene heeft recht op inzage in of afschrift van het dossier met dezelfde uitzondering voor informatie over of verstrekt door derden (de andere ouder, familie, naastbetrokkenen en omstanders) voor zover van die vertegenwoordigers toestemming voor de behandeling is vereist. De vertegenwoordiger krijgt alleen die informatie die noodzakelijk is voor het uitoefenen van zijn taken als vertegenwoordiger.  
 • Indien de hulpverlener door inlichtingen over de cliënt dan wel inzage in of afschrift van de bescheiden aan de (wettelijk) vertegenwoordiger te verstrekken niet geacht kan worden de zorg van een goed hulpverlener in acht te nemen, laat hij zulks achterwege.  
 • Indien Solutalks van mening is dat de gevraagde inzage en/of de kopieën moeten worden verstrekt, dient dat zo spoedig mogelijk plaats te vinden/te worden verstrekt, doch uiterlijk binnen één maand. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek/de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. Solutalks stelt de betrokkene binnen één maand, na ontvangst van het verzoek, in kennis van een dergelijke verlenging. Wanneer de betrokkene zijn verzoek elektronisch indient, wordt de informatie indien mogelijk elektronisch verstrekt, tenzij de betrokkene anderszins verzoekt.  

3.1.5 Rectificatie (verbetering)of aanvulling van persoonsgegevens en beperking van de verwerking van persoonsgegevens  

 • De betrokkene kan Solutalks vragen om rectificatie (verbetering) van zijn persoonsgegevens als die onjuist zijn of de zorgaanbieder verzoeken om vervolledigen van zijn persoonsgegevens, met inachtneming van het doel van de verwerking, onder meer door een eigen aanvullende verklaring toe te voegen aan zijn dossier.  
 • Om deze rechten te kunnen uitoefenen kan betrokkene een verzoek indienen via privacy@solutalks.nl.  
 • Solutalks informeert de verzoeker onverwijld en ten laatste binnen één maand na ontvangst van een verzoek tot aanvulling, rectificatie of wissing (verwijdering) van gegevens of en op welke manier aan het verzoek wordt voldaan. Solutalks heeft de mogelijkheid om de termijn van één maand te verlengen met nog eens twee maanden afhankelijk van de complexiteit van het verzoek. In dat geval dient de betrokkene wel binnen één maand van die verlenging in kennis te worden gesteld.  
 • Als Solutalks het verzoek van betrokkene afwijst, geeft hij daarvan schriftelijk de reden. Solutalks deelt een afwijzing van het verzoek onverwijld en uiterlijk binnen één maand ontvangst van het verzoek aan de verzoeker mee.  

Ook informeert de zorgaanbieder de verzoeker over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de rechter.  

 • De betrokkene kan Solutalks vragen om bepaalde gegevens voor bepaalde personen af te schermen en hen de toegang tot die gegevens te laten blokkeren.  
 • Het verzoek van een cliënt en beslissing van Solutalks tot rectificatie (verbetering), wissing of aanvulling van gegevens blijft bewaard in het dossier van de cliënt.  

3.1.6 Recht op gegevenswissing (vergetelheid)  

 • De betrokkene heeft het recht van Solutalks zonder onredelijke vertraging wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en Solutalks is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:  

a) de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;

b) de betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking berust in en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking;

c) de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

d) op basis van een wettelijke verplichting, die opSolutalksrust, de persoonsgegevens moeten worden gewist.  

 • Om deze rechten te kunnen uitoefenen kan betrokkene een verzoek indienen via privacy@solutalks.nl.  
 • Solutalks stelt iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van de wissing (verwijdering) van persoonsgegevens tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. Solutalks verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene hierom verzoekt.  
 • Wanneer Solutalks de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig lid 1 verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt zij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.  
 • Indien het gezondheidsgegevens betreft, wist Solutalks de gegevens zonder onredelijke vertraging en verstrekt de betrokkene in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek informatie over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. Solutalks stelt de betrokkene binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging.  
 • Een verzoek tot gegevenswissing mag alleen worden geweigerd als:  

a) de wet zich tegen de vernietiging verzet. Het dossier aangelegd binnen een gedwongen behandeling moet bijvoorbeeld vijf jaar na beëindiging van de BOPZ-behandeling bewaard blijven. Een verzoek van een cliënt tot vernietiging binnen vijf jaar kan niet worden gehonoreerd;

b) een derde een aanmerkelijk belang heeft bij bewaring van die gegevens (Een kind van een cliënt heeft bijvoorbeeld een erfelijke ziekte);

c) de cliënt heeft een procedure tegen de hulpverlener aangespannen of het is waarschijnlijk dat hij dit zal doen;

d) Solutalks de gegevens nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;  

e) om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid.

 • Het verzoek tot wissing van gezondheidsgegevens en de reactie daarop worden bewaard door Solutalks. 

3.1.7 Recht van bezwaar  

 • De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van de noodzakelijkheid voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Solutalks is opgedragen of op basis van de noodzakelijkheid voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Solutalks of van een derde;  
 • Solutalks beoordeelt onverwijld en in ieder geval binnen één maand na ontvangst van het bezwaar of het bezwaar gerechtvaardigd is. Indien het bezwaar gerechtvaardigd is, beëindigt hij onmiddellijk de verwerking, tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.  

3.1.8 Recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit)  

 • De betrokkene heeft het recht de hem betreffende persoonsgegevens, die hij aan een zorgaanbieder heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (bijvoorbeeld andere zorgaanbieder) over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de zorgaanbieder aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien de verwerking berust op toestemming of op uitvoering van een overeenkomst en de verwerking geautomatiseerd wordt verricht.  
 • Bij de uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid heeft de betrokkene het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene zorgaanbieder naar de andere worden doorgezonden.  
 • Bij de uitoefening van dit recht mag dit geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen.  

3.2 Vertegenwoordiging  

 • Is de betrokkene ouder dan achttien jaar en wilsonbekwaam ter zake, dan treedt als vertegenwoordiger voor hem op:  
 1. een (toegewezen) curator of mentor;
 2. indien er geen curator of mentor is, de persoon die de cliënt schriftelijk heeft gemachtigd;
 3. indien de persoonlijk gemachtigde ontbreekt of niet optreedt; de echtgenoot of levensgezel van de betrokkene; 
 4. indien de echtgenoot of levensgezel ontbreekt of niet optreedt: een kind, broer of zus van de betrokkene.
 • In het uiterste geval treedt Solutalks op als goed hulpverlener; hij zorgt er voor dat er zo snel mogelijk een wettelijk vertegenwoordiger voor betrokkene optreedt. Zo nodig, als familie of naaste dat niet kan of wil, verzoekt hij de rechter om een vertegenwoordiger te benoemen.  

3.3 Veilige verwerking van persoonsgegevens   

3.3.1 Verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke  

 • Rekening houdend met de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking en met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, treft Solutalks passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen en te kunnen aantonen dat de verwerking in overeenstemming met de AVG wordt uitgevoerd. Die maatregelen worden geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd.  
 • Wanneer dit in verhouding staat tot de verwerkingsactiviteiten, omvatten de hierboven bedoelde maatregelen een passend gegevensbeschermingsbeleid dat door Solutalks  wordt uitgevoerd.
 • Solutalks sluit aan bij goedgekeurde gedragscodes dan wel certificeringsmechanismen om aan te tonen dat de verplichtingen zijn nagekomen.  

3.3.2 Gegevensbescherming door ontwerp en standaardinstellingen (Privacy by design/default)  

 • Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, en de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking alsook met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen welke aan de verwerking zijn verbonden, treft Solutalks, zowel bij de bepaling van de verwerkingsmiddelen als bij de verwerking zelf, passende technische en organisatorische maatregelen, zoals pseudonimisering, die zijn opgesteld met als doel de gegevensbeschermingsbeginselen, zoals minimale gegevensverwerking, op een doeltreffende manier uit te voeren en de nodige waarborgen in de verwerking in te bouwen ter naleving van de voorschriften van deze verordening en ter bescherming van de rechten van de betrokkenen.  
 • Solutalks treft passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat in beginsel alleen persoonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor elk specifiek doel van de verwerking. Die verplichting geldt voor de hoeveelheid verzamelde persoonsgegevens, de mate waarin zij worden verwerkt, de termijn waarvoor zij worden opgeslagen en de toegankelijkheid daarvan. Deze maatregelen zorgen met name ervoor dat persoonsgegevens in beginsel niet zonder menselijke tussenkomst voor een onbeperkt aantal natuurlijke personen toegankelijk worden gemaakt.  
 • Een goedgekeurd certificeringsmechanisme kan worden gebruikt als element om aan te tonen dat aan de voorschriften is voldaan.  

Praktische uitwerking:   

a) de zorgaanbieder past de voor de veilige verwerking van zorggegevens de normen van de NEN 7510, 7512 en 7513 toe; 

b) voor de verstrekking van gegevens via e-mail wordt gebruik gemaakt van de beveiligde e-mailverbinding zorgmail; 

c) de zorgaanbieder werkt volgens de ‘Richtsnoeren beveiliging persoonsgegevens’ van de Autoriteit Persoonsgegevens en de ‘Praktijkgids patiëntgegevens in de cloud’ van de Autoriteit Persoonsgegevens; 

d) de identificerende gegevens zijn zoveel als mogelijk gescheiden opgeslagen van de inhoudelijke gegevens,gepseudonimiseerd of versleuteld; 

e) de standaardinstellingen zijn nee, tenzij (opt-in) in plaats van ja, mits (opt-out), tenzij de wetgevingopt-out toelaatbaar stel;  

f) Solutalks hanteert per verwerking een autorisatieprotocol. Daarin staat welke gegevens door wie/welke (groepen) medewerkers verwerkt kunnen worden en waarom en welke bevoegdheden zij hebben ten aanzien van welke gegevens (inzage, toevoegen, wijzigen, verwijderen).  

3.3.3 Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken  

 • Wanneer twee of meer verwerkingsverantwoordelijken gezamenlijk de doeleinden en middelen van de verwerking bepalen, zijn zij gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Zij stellen op transparante wijze hun respectieve verantwoordelijkheden voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deze AVG vast, met name met betrekking tot de uitoefening van de rechten van de betrokkene en hun respectieve verplichtingen om de verplichte informatie te verstrekken, door middel van een onderlinge regeling. In de regeling kan een contactpunt voor betrokkenen worden aangewezen.  
 • Uit de bedoelde regeling blijkt duidelijk welke rol de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken respectievelijk vervullen, en wat hun respectieve verhouding met de betrokkenen is. De wezenlijke inhoud van de regeling wordt aan de betrokkene beschikbaar gesteld.  
 • Ongeacht een dergelijke regeling kan een betrokkene zijn rechten uit de AVG met betrekking tot en jegens iedere verwerkingsverantwoordelijke uitoefenen.  

3.3.4 Register van verwerkingen  

 • Solutalks houdt een register bij van de verwerkingsactiviteiten die onder haar verantwoordelijkheid plaatsvindt. Dat register bevat in ieder geval de volgende gegevens:  

a) de naam en de contactgegevens van Solutalks en eventuele gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, en van de functionaris voor gegevensbescherming;  

b) de verwerkingsdoeleinden;

c) een beschrijving van categorieën van betrokkenen en van categorieën persoonsgegevens;

d) indien mogelijk, de beoogde termijnen waarbinnen de verschillende categorieën van gegevens moeten worden gewist;

e) indien mogelijk, een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

 • De verwerker en, in voorkomend geval, de vertegenwoordiger van de verwerker houdt een register van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten die zij ten behoeve van een verwerkingsverantwoordelijke hebben verricht. Dit register bevat de volgende gegevens:  

a) de naam en de contactgegevens van de verwerkers en van iedere verwerkingsverantwoordelijke voor rekening waarvan de verwerker handelt en, in voorkomend geval, van de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker en van de functionaris voor gegevensbescherming;

b) de categorieën van verwerkingen die voor rekening van iedere verwerkingsverantwoordelijke zijn uitgevoerd;

c) indien mogelijk, een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

 • Het register is in schriftelijke vorm, waaronder in elektronische vorm, opgesteld.  
 • Desgevraagd stellen de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker het register ter beschikking van de Autoriteit Persoonsgegevens.  

3.3.5 Medewerking verlenen aan/samenwerken met de Autoriteit persoonsgegevens 
Solutalks en de verwerker en, in voorkomend geval, hun vertegenwoordigers, werken desgevraagd samen met de Autoriteit Persoonsgegevens bij het vervullen van haar taken.   

3.3.6 Beveiliging van de verwerking  

 • Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteen-lopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, treffen Solutalks en de verwerker passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, die, waar passend, onder meer het volgende omvatten:  

a) depseudonimiseringen versleuteling van persoonsgegevens; 

b) het vermogen om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen;

c) het vermogen om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen;

d) een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking.    

 • Bij de beoordeling van het passende beveiligingsniveau wordt met name rekening gehouden met de verwerkingsrisico’s, met name als gevolg van vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig.  
 • Solutalks sluit aan bij een goedgekeurde gedragscode/certificeringsmechanisme om aan te tonen dat de dit artikel bedoelde vereisten worden nageleefd.  
 • Solutalks en de verwerker treffen maatregelen om ervoor te zorgen dat iedere natuurlijke persoon die handelt onder het gezag van Solutalks of van de verwerker en toegang heeft tot persoonsgegevens, deze slechts in opdracht van de zorgaanbieder verwerkt, tenzij hij daartoe volgens wet- en regelgeving is gehouden.  

3.3.7 Melding van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de Autoriteit Persoonsgegevens (datalekken melden aan de AP) en datalekkenregister  

 • Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, meldt Solutalks dit zonder onredelijke vertraging en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur nadat hij er kennis van heeft genomen, aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.  

Indien de melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens niet binnen 72 uur plaatsvindt, wordt de vertraging toegelicht (gemotiveerd).   

 • De verwerker informeert Solutalks zonder onredelijke vertraging zodra hij kennis heeft genomen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens.  
 • In de melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens wordt ten minste het volgende omschreven of meegedeeld:  

a) de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie en, bij benadering, het aantal betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie;

b) de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen;

c) de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;

d) de maatregelen dieSolutalksheeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.  

 • Indien en voor zover het niet mogelijk is om alle informatie gelijktijdig te verstrekken, kan de informatie zonder onredelijke vertraging in stappen worden verstrekt.  
 • Solutalks houdt alle inbreuken in verband met persoonsgegevens bij in een overzicht, met inbegrip van de feiten omtrent die inbreuk, de gevolgen daarvan en de genomen corrigerende maatregelen. Die documentatie stelt de Autoriteit Persoonsgegevens in staat de naleving van dit artikel te controleren.  

3.3.8 Melding van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de betrokkenen (datalekken melden aan de betrokkene)  

 • Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, deelt Solutalks de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.  
 • De bedoelde mededeling aan de betrokkene bevat een omschrijving, in duidelijke en eenvoudige taal, van de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens en ten minste de in het vorige artikel bedoelde gegevens en maatregelen.  
 • De mededeling aan de betrokkene is niet vereist wanneer een van de volgende voorwaarden is vervuld:  

a) Solutalks heeft passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen genomen en deze maatregelen zijn toegepast op de persoonsgegevens waarop de inbreuk in verband met persoonsgegevens betrekking heeft, met name die welke de persoonsgegevens onbegrijpelijk maken voor onbevoegden, zoals versleuteling;  

b) Solutalks heeft achteraf maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het hoge risico voor de rechten en vrijheden van betrokkenen zich waarschijnlijk niet meer zal voordoen;  

c) de mededeling zou onevenredige inspanningen vergen. In dat geval komt er in de plaats daarvan een openbare mededeling of een soortgelijke maatregel waarbij betrokkenen even doeltreffend worden geïnformeerd.

 • Indien Solutalks de inbreuk in verband met persoonsgegevens nog niet aan de betrokkene heeft gemeld, kan de Autoriteit Persoonsgegevens, na beraad over de kans dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een hoog risico met zich meebrengt, Solutalks daartoe verplichten of besluiten dat aan een van de in lid 3 van dit artikel, bedoelde voorwaarden is voldaan.  

3.3.9 Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (Data Protection Impact Assessment, DPIA)  

 • Wanneer een soort verwerking, in het bijzonder een verwerking waarbij nieuwe technologieën worden gebruikt, gelet op de aard, de omvang, de context en de doeleinden daarvan waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen voert Solutalks vóór de verwerking een beoordeling uit van het effect van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van persoonsgegevens. Eén beoordeling kan een reeks vergelijkbare verwerkingen bestrijken die vergelijkbare hoge risico’s inhouden.  
 • Solutalks wint bij het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling het advies in van de functionaris voor gegevensbescherming.  
 • Een gegevensbeschermingseffectbeoordeling als bedoeld in het eerste lid is met name vereist in de volgende gevallen:  

a) indien sprake is de verwerking van persoonsgegevens met het oog op het nemen van besluiten met betrekking tot specifieke natuurlijke personen na een systematische en uitgebreide beoordeling van persoonlijke aspecten van natuurlijke personen, die is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, en waarop besluiten worden gebaseerd waaraan voor de natuurlijke persoon rechtsgevolgen zijn verbonden of die de natuurlijke persoon op vergelijkbare wijze wezenlijk treffen;

b) er sprake is van een grootschalige verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens;

c) er sprake is van stelselmatige en grootschalige monitoring van openbaar toegankelijke ruimten.

 • De beoordeling bevat ten minste:  

a) een systematische beschrijving van de beoogde verwerkingen en de verwerkingsdoeleinden;

b) een beoordeling van de noodzaak en de evenredigheid van de verwerkingen met betrekking tot de doeleinden;

c) een beoordeling van het eerste lid van dit artikel bedoelde risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokkenen; en

d) de beoogde maatregelen om de risico’s aan te pakken, waaronder waarborgen, veiligheidsmaatregelen en mechanismen om de bescherming van persoonsgegevens te garanderen en om aan te tonen dat aan deze verordening is voldaan, met inachtneming van de rechten en gerechtvaardigde belangen van de betrokkenen en andere personen in kwestie.

 • Bij het beoordelen van het effect van de door Solutalks of verwerker verrichte verwerkingen en met name ter wille van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, wordt de naleving van goedgekeurde gedragscodes naar behoren in aanmerking genomen.  
 • Solutalks vraagt in voorkomend geval de betrokkenen of hun vertegenwoordigers naar hun mening over de voorgenomen verwerking, met inachtneming van de bescherming van commerciële of algemene belangen of de beveiliging van verwerkingen.  
 • Indien nodig verricht Solutalks een toetsing om te beoordelen of de verwerking overeenkomstig de gegevensbeschermingseffectbeoordeling wordt uitgevoerd, zulks ten minste wanneer sprake is van een verandering van het risico dat de verwerkingen inhouden.  

3.3.10 Voorafgaande raadpleging van de Autoriteit Persoonsgegevens  

 • Wanneer uit een gegevensbeschermingseffectbeoordeling blijkt dat de verwerking een hoog risico zou opleveren indien Solutalks geen maatregelen neemt om het risico te beperken, raadpleegt de zorgaanbieder voorafgaand aan de verwerking de Autoriteit Persoonsgegevens.  
 • Wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens van oordeel is dat de bedoelde voorgenomen verwerking inbreuk zou maken op deze verordening, met name wanneer Solutalks het risico onvoldoende heeft onderkend of beperkt, geeft de Autoriteit Persoonsgegevens binnen maximaal acht weken na de ontvangst van het verzoek om raadpleging schriftelijk advies aan de zorgaanbieder en in voorkomend geval aan de verwerker, en mag zij al haar bevoegdheden uitoefenen. Die termijn kan, naargelang de complexiteit van de voorgenomen verwerking, met zes weken worden verlengd. Bij een dergelijke verlenging stelt de Autoriteit Persoonsgegevens de zorgaanbieder en, in voorkomend geval, de verwerker binnen een maand na ontvangst van het verzoek om raadpleging in kennis van onder meer de redenen voor de vertraging. Die termijnen kunnen worden opgeschort totdat de Autoriteit Persoonsgegevens informatie heeft verkregen waarom zij met het oog op de raadpleging heeft verzocht.  
 • Bij de raadpleging verstrekt Solutalks de nodige informatie zoals benoemd in de AVG. In ieder geval dienen de volgende gegevens te worden verstrekt:  
 1. indien van toepassing, de verantwoordelijkheden van Solutalks, bij de verwerking betrokken gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers, in het bijzonder ten aanzien van een verwerking binnen een concern;
 2. de doeleinden en middelen van de voorgenomen verwerking;
 3. de maatregelen en waarborgen die worden geboden ter bescherming van de rechten en vrijheden van betrokkenen uit hoofde van de AVG;
 4. de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming;
 5. de gegevenseffectbeoordeling ten aanzien van die verwerking;  
 6. alle andere informatie waar de Autoriteit Persoonsgegevens om verzoekt.

3.4 Functionaris voor gegevensbescherming (FG)   

3.4.1 Aanwijzing van een functionaris voor gegevensverwerking  

 • Solutalks heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen omdat zij hoofdzakelijk belast is met grootschalige verwerking van bijzondere categorieën van gegevens: gezondheidsgegevens.  
 • Solutalks heeft één functionaris voor gegevensbescherming benoemd voor die makkelijk te contacteren is.  
 • De functionaris voor gegevensbescherming is aangewezen op grond van zijn professionele kwaliteiten en, in het bijzonder, zijn deskundigheid op het gebied van de wetgeving en de praktijk inzake gegevensbescherming en zijn vermogen de hieronder bedoelde taken te vervullen. De vereiste expertise en vaardigheden omvatten in ieder geval:  

a) kennis van nationale en Europese privacywet- en regelgeving over gegevensbescherming;

b) begrip van de gegevensverwerkingen die de organisatie uitvoert;

c) begrip van IT en informatiebeveiliging;

d) kennis van de organisatie en de sector waarin die actief is;

e) vaardigheden om binnen de organisatie een cultuur van gegevensbescherming te ontwikkelen.

De zorgaanbieder of de verwerker maakt de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming bekend en deelt die mee aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Binnen Solutalks is de beleidsmedewerker als functionaris voor gegevensbescherming werkzaam: privacy@solutalks.nl. 

3.4.2 Positie van de functionaris voor gegevensbescherming  

 • Solutalks en de verwerker zorgen ervoor dat de FG naar behoren en tijdig wordt betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. Concreet heeft een FG onder meer het volgende nodig om de functie in te vullen:  

a) de actieve steun vanuit het management;

b) voldoende tijd om de taken uit te voeren;

c) voldoende praktische ondersteuning (budget, faciliteiten en personeel);

d) heldere communicatie aan al het personeel over de benoeming van de FG;

e) scholing.

 • Solutalks en de verwerker ondersteunen de FG bij de vervulling van hieronder bedoelde taken door hem toegang te verschaffen tot persoonsgegevens en verwerkingsactiviteiten en door hem de benodigde middelen ter beschikking te stellen voor het vervullen van deze taken en het in stand houden van zijn deskundigheid.
 • Solutalks en de verwerker zorgen ervoor dat de FG geen instructies ontvangt met betrekking tot de uitvoering van die taken; de FG werkt zelfstandig en onafhankelijk. De FG wordt door de zorgaanbieder of de verwerker niet ontslagen of gestraft voor de uitvoering van zijn taken en ondervindt geen nadeel van de uitoefening van zijn taak. De FG brengt rechtstreeks verslag uit aan de hoogste leidinggevende, bestuurder, van Solutalks of de verwerker.  
 • Betrokkenen kunnen met de FG contact opnemen over alle aangelegenheden die verband houden met de verwerking van hun persoonsgegevens en met de uitoefening van hun rechten uit de AVG.  
 • De FG is met betrekking tot de uitvoering van zijn taken tot geheimhouding of vertrouwelijkheid gehouden.  
 • De FG kan andere taken en plichten vervullen. Solutalks of de verwerker zorgt ervoor dat deze taken of plichten niet tot een belangenconflict leiden.  

Om belangenverstrengeling te voorkomen, mag de FG binnen de organisatie niet ook een functie hebben waarin hij het doel en de middelen van een gegevensverwerking bepaalt. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als de functionaris voor gegevensverwerking een managementpositie vervult, zoals hoofd financiën, strategie, marketing, IT of HRM.  

3.4.3 Taken van de functionaris voor gegevensverwerking  

 • De FG vervult ten minste de volgende taken:  

a) Solutalks of de verwerker en de werknemers die verwerken, informeren en adviseren over hun verplichtingen uit hoofde van de privacywetgeving (de AVG en andere gegevensbeschermingsbepalingen zoals uit sectorspecifieke wet- en regelgeving);  

b) toezien op naleving van deze AVG, van andere gegevensbeschermingsbepalingen en van het beleid van Solutalks of de verwerker met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van de toewijzing van verantwoordelijkheden, bewustmaking en opleiding van het bij de verwerking betrokken personeel en de betreffende audits;  

c) desgevraagd advies verstrekken met betrekking tot de gegevensbeschermingseffect-beoordeling en toezien op de uitvoering daarvan;

d) met de Autoriteit Persoonsgegevens samenwerken;

e) optreden als contactpunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens inzake met verwerking verband houdende aangelegenheden, met inbegrip van de voorafgaande raadpleging, en, waar passend, overleg plegen over enige andere aangelegenheid.

 • De FG houdt bij de uitvoering van zijn taken naar behoren rekening met het aan verwerkingen verbonden risico, en met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden. 

3.4.4 Bij een klacht 
Bij een klacht over de naleving van dit reglement kan de betrokkene zich wenden tot:  

De verwerkingsverantwoordelijke/zorgaanbieder Solutalks, functionaris voor de gegevensbescherming via privacy@solutalks.nl. 

De Autoriteit Persoonsgegevens is bereikbaar via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl  

Voor andere klachten raadpleegt de betrokkene de klachtenregeling van Solutalks.  

3.4.5 Wijzigingen en inzage van dit reglement  

Dit reglement geldt per 01-06-2018 en is te vinden op de website van Solutalks. 

Derde Partijen 

Bij Solutalks maken we gebruikt van software en (social) media platforms van derde partijen. Hieronder zie de referenties naar de privacy verklaringen van deze partijen:

Tawk.to

Als je Solutalks spreekt via chat dan verloopt dit via tawk.to (bekijk hier hoe zij omgaang met privacy).

Social Media

Solutalks wil het makkelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.

Van de onderstaande Social Media Platforms hebben wij buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de verschillende platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:

LinkedIN

Facebook

Instagram