Inhoudsopgave

 1. Algemene leveringsvoorwaarden hulpverlening bij Solutalks
 2. Informatie voor de start van de behandeling
 3. We stellen gezamenlijk een Behandelplan op
 4. Wat te doen bij crisis?
 5. Privacy en bewaren van gegevens
 6. Klachten
 7. Betalingen en financiële verplichtingen
 8. Niet tijdig afgezegde afspraken worden in rekening gebracht
 9. Onderzoek

 1. Algemene leveringsvoorwaarden hulpverlening bij Solutalks

Bij Solutalks gelden er een aantal wetten en interne afspraken wanneer de cliënt in behandeling is.

Solutalks houdt zich aan de algemene leveringsvoorwaarden die zijn opgesteld door GGZ Nederland, NPCF, de LPGGZ. De algemene leveringsvoorwaarden zijn te vinden op: https://www.ggzdocs.nl/documents/2177/detail.

In dit document wordt een beknopte samenvatting gegevens van de meest relevante voorwaarden die op de cliënt van Solutalks van toepassing zijn. De algemene voorwaarden worden bij de start van de zorg doorgenomen met de cliënt. De onderliggende protocollen en reglementen zijn op verzoek beschikbaar. De informatie is ook op de website te vinden (www.solutalks.nl)

2. Informatie voor de start van de behandeling

Om het behandeltraject bij Solutalks te kunnen starten hebben wij een aantal zaken nodig:

 • een verwijsbrief van een (huis)arts;
 • toestemming voor het opvragen en geven van informatie;
 • akkoord op de Voorwaarden levering hulpverlening;
 • afspraken over de financiering van de zorg.

Voor de financiering van de zorg dienen we te weten welke zorgverzekering de cliënt heeft. Een hulpverlener van Solutalks zal aangeven welke documenten hiervoor nodig zijn. De afspraken worden vastgelegd in de Overeenkomst voor hulpverlening, die we gezamenlijk ondertekenen.

3. We stellen gezamenlijk een Behandelplan op

De regiebehandelaar stelt het behandelplan op in samenspraak met de cliënt en diens behandelaar.

Samen met de cliënt wordt een behandelplan gemaakt. Het beginpunt is de vraag van de cliënt. Bij overeenstemming over wat de vraag is en welke doelen hierbij passen zijn, stellen we het behandelplan samen vast.

Bij Solutalks vindt behandeling altijd plaats met gecertificeerde behandelaren. Onze behandelaren leggen de voortgang van het traject bij Solutalks vast in een zorgdossier. Hierdoor kan zowel cliënt als behandelaar de voor zorg relevante informatie inzien.

4. Wat te doen bij crisis?

Bel 112 bij acute crisis. Voor niet acute crisis zijn we bereikbaar voor overleg. We streven er naar binnen 24 uur contact op te nemen om te bespreken wat er moet gebeuren.

Voor crisissituaties buiten kantooruren heeft Solutalks afspraken met ketenpartners in de regio. Deze afspraken worden met de cliënt besproken en worden schriftelijk vastgelegd in het behandelplan.

5. Privacy en bewaren van gegevens

Solutalks legt gegevens vast van cliënten en andere directbetrokkenen die van belang zijn bij onze dienstverlening. Daarbij houden we ons aan de regels zoals deze zijn vastgelegd in de wet- en regelgeving (WGBO, Wbp, Wet BIG). Hierin staat onder meer dat Solutalks vertrouwelijk omgaat met gegevens. Als de cliënt zich bij Solutalks aanmeld dan geeft deze ons toestemming om gegevens te registreren in ons interne elektronisch dossier.

We informeren de verwijzer over de start en het einde van het traject. Onze medewerkers wisselen waar nodig informatie onderling uit. Ook kan het zo zijn dat informatie wordt verstrekt aan en/of opgevraagd bij artsen en andere betrokkenen, bijvoorbeeld het wijkteam, crisisdienst of een hulpverlenende organisatie. Hiervoor vragen wij vooraf toestemming. In geval van acute onveiligheid of een calamiteit zijn wij gerechtigd voorbij te gaan aan overleg of het vooraf vragen van toestemming. Uiteraard wordt de cliënt daarover wel geïnformeerd.

De cliënt kan bij Solutalks zijn eigen dossier inzien. Hiervoor dient per mail een verzoek te worden ingediend voor dossierinzage. Let op: de persoonlijke werkaantekeningen, overdracht en conceptrapporten zijn geen onderdeel van het dossier en derhalve niet ter inzage. Meer informatie hierover, staat in ons Privacyreglement.

6. Klachten

Bij Solutalks werken betrokken zorgprofessionals die er elke dag alles aan doen om de beste zorg te leveren. Waar mensen werken worden ook fouten gemaakt en dat is bij Solutalks ook geen uitzondering.

Cliënten kunnen klachten over fouten of beslissingen indienen. Hiervoor is de klachtenregeling van toepassing (zie www.solutalks.nl).

In eerste instantie kan de klacht gemeld worden bij de behandelaar. Als het een klacht is over de behandelaar, dan kan de klacht gericht worden tot de regiodirecteur.

Is de klacht niet naar tevredenheid opgelost? Dan kan een officiële klacht worden ingediend bij de klachtenfunctionaris van Solutalks (klacht@solutalks.nl) of bij de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg. De werkwijze bij klachten is geregeld in het Klachtenreglement. Deze is te vinden op onze website.

7. Betalingen en financiële verplichtingen

Bij Solutalks gelden de volgende betalingsvoorwaarden:

 1. De gedeclareerde bedragen (honoraria, kosten en andere vergoedingen, voortvloeiende uit de consultatie c.q. de behandeling) zijn direct opeisbaar;
 2. Het notabedrag dient binnen 21 dagen na de notadatum te zijn overgemaakt;
 3. Is het verschuldigde bedrag niet binnen 21 dagen voldaan, dan is de cliënt in gebreke en is Solutalks gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, over te gaan tot incassomaatregelen;
 4. Solutalks zal na de termijn van 21 dagen en betalingsherinnering, zonder nadere aanzegging, de wettelijke rente over de verschuldigde (restant) hoofdsom in rekening brengen;
 5. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten komen ten laste van de cliënt

8. Niet tijdig afgezegde afspraken worden in rekening gebracht

Een afspraak kan tot 24 uur van tevoren worden afgezegd bij de behandelaar. Bij een afzegging korter dan 24 uur van tevoren worden kosten apart in rekening gebracht. We volgen hierbij de richtlijnen van de NZa waarbij afspraken die niet tijdig zijn afgezegd als DBC-activiteit no-show worden geregistreerd. De kosten worden door ons rechtstreeks aan de cliënt in rekening gebracht. Solutalks hanteert hiervoor een standaardtarief van € 50.

9. Onderzoek

Solutalks streeft er naar om altijd goede hulp te bieden en wil zijn zorg constant verbeteren. Om steeds te blijven verbeteren is onderzoek nodig. Met toestemming van de cliënt kunnen geanonimiseerde gegevens worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. Deze gegevens zijn voor de onderzoeker niet te herleiden naar personen, zodat de privacy van cliënten te allen tijde gewaarborgd blijft.