Inhoudsopgave 

Begrippenlijst 

1.Inleiding

1.1.Doel van het professioneel statuut
1.2.Motivatie
1.3.Aard van het statuut
1.4 .Kaders van het professioneel statuut
1.4.1. Wetgeving
1.4.2. Professionele kaders
1.4.3. Organisatorische kaders

2. Verantwoordelijkheden vanSolutalks versus de professional

2.1.Solutalks levert verantwoorde zorg
2.2. Professionele verantwoordelijkheid
2.3. Behandelverantwoordelijkheid versus verantwoordelijkheid voor de randvoorwaarden
2.4. De professional: deskundigheid, bevoegdheid en bekwaamheid
2.5. De professional: beroepsregistratie
2.6. Nascholing en deskundigheidsbevordering
2.7.  Ontwikkeling van zorginhoudelijk beleid
2.8. Reflectie op eigen handelen en intercollegiale feedback
2.9. Verschil van inzicht

3. Verantwoordelijkheidsverdeling van de professionals

3.1. Verantwoordelijkheid van de professional
3.2. Behandelverantwoordelijkheid van de professionals
3.3. De regiebehandelaar
3.3.1. Toewijzing van de regiebehandelaar
3.3.2.  Taken van de regiebehandelaar
3.3.3. Gedelegeerde behandelverantwoordelijkheid
3.3.4. Beëindiging en overdracht van het (regie)behandelaarschap
3.4 Taakverdeling en bevoegdheden van de verschillende beroepsgroepen
3.4.1. Diagnostiek
3.4.2. Psychiatrisch onderzoek

Begrippenlijst  

Behandeling:
Een activiteit van een professional gericht op stabilisatie, herstel en voorkomen van verergering van een probleem, naast andere activiteiten als begeleiding of consultatie, om te voldoen aan individuele hulpvragen.  

Behandelverantwoordelijkheid: 
De aanspreekbaarheid van een professional op de inhoud en de uitvoering van het behandelplan van een individuele cliënt waar hij bij betrokken is.    

Beroepsgroep:
Een groep van personen met hetzelfde of een verwant beroep.   

BIG-geregistreerde professional:
Professional die geregistreerd staat in het BIG-register en daarmee een officieel erkende gezondheidswerker is: arts, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of verpleegkundige.   

Cliënt: 
De persoon die zorg ontvangt van Solutalks.    

Gedragswetenschapper:
Een universitair geschoold psycholoog.   

Eerste geneeskundige:
Een psychiater met een zelfstandige en onafhankelijke positie die los staat van de lijn- én staforganisatie. In het kader van de BOPZ is de eerste geneeskundige gerechtigd besluiten te nemen die finaal zijn. De geneesheer-directeur houdt toezicht op het professionele handelen in het kader van de multidisciplinaire behandeling. Hij bewaakt het goed hulpverlenerschap en professionele autonomie van de professionals in opdracht van de Raad van Bestuur. De geneesheer-directeur heeft een adviserende rol over inhoudelijke beleidszaken naar de Raad van Bestuur.   

Specialist: 
De psychiater of klinisch psycholoog die in het behandelteam een sturende inhoudelijke rol heeft. De specialist vervult deze rol in een multidisciplinair overleg met de regiebehandelaar. De specialist stemt het eigen handelen af op het handelen van de regiebehandelaar, maar kan in specifieke gevallen besluiten deze rol tijdelijk over te nemen.   

HBO-gediplomeerde professional:  
Een HBO-professional met bijvoorbeeld een opleiding Creatieve Therapie (CT).   

Regiebehandelaar:
Een professional die de primaire zeggenschap/eindverantwoordelijkheid draagt over en aanspreekbaarheid draagt voor de opstelling en uitvoering van het behandelplan van een cliënt. In alle fase van een traject is er een aangewezen regiebehandelaar. In het geval er meerdere professionals betrokken zijn bij de behandeling en/of begeleiding van een cliënt is de regiebehandelaar verantwoordelijk voor de coördinatie en onderlinge afstemming van de behandeling en begeleiding. De regiebehandelaar is voor de cliënt en anderen aanspreekbaar op de voorgenomen en uitgevoerde zorg aan de cliënt. De regiebehandelaar wordt aangewezen volgens de vigerende normen over het regiebehandelaarschap.   

Medewerker:  
Een ieder die een dienstverband heeft met Solutalks. Om het onderscheid aan te geven tussen de medewerker die in het primaire proces beroepsmatig zorg verleent aan de cliënt en de medewerker die leiding geeft en/of werkzaam is binnen de bestuurlijke of gezamenlijke diensten, wordt in dit professioneel statuut gesproken over professionals en over medewerkers.   

Multidisciplinair overleg (MDO):
Een overleg tussen twee of meer professionals met verschillende expertises (verschillende beroepsgroepen, functies en/of rollen). Noodzakelijk voor verantwoorde zorg aan de cliënt.    

Raad van Bestuur:
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het totale beleid en de gang van zaken binnen de organisatie. Dit betreft zowel de cliëntenzorg, de bedrijfsvoering als het scheppen van adequate randvoorwaarden hiervoor. De Raad van Bestuur delegeert verantwoordelijkheden aan de regiodirecteuren maar blijft eindverantwoordelijk voor de kaders.  

Zorgbrede Governance Code:
De Zorgbrede Governance Code omschrijft wat binnen het werkgebied van de zorg wordt gezien als goed bestuur en toezicht. De Raad van Bestuur handelt naar deze bestuurscode. Dit betekent dat de Raad van Bestuur zorg draagt voor: het waarborgen van de rechten van de cliënt; de inzet van bevoegde en bekwame professionals, leidinggevenden en ondersteunende medewerkers; de inrichting van de organisatie zodanig dat verantwoorde zorg kan worden geboden aan cliënten en dat professionals hun verantwoordelijkheid kunnen nemen; goed hulpverlenerschap van de professionals; de naleving van wet- en regelgeving, richtlijnen, procedures en protocollen.    

Regiodirecteur: 
Elke regio heeft een regiodirecteur die integraal verantwoordelijk en bevoegd is binnen Solutalks.  De regiodirecteur functioneert als cultuurdrager, leidinggevende, budgethouder, netwerker en ontwikkelaar binnen de eigen regio. Daarnaast heeft een regiodirecteur, één of meerdere specifieke aandachtsgebieden ten behoeve van de ontwikkeling van Solutalks als geheel. De regiodirecteur is verantwoordelijk voor de organisatie van de zorg binnen zijn eigen regio passend binnen de kaders van Solutalks en in overleg met de geneesheer-directeur als het zorginhoudelijke zaken betreft.  

Professional:  
De medewerker is betrokken bij het primair proces en verleent beroepsmatig zorg. De professional ontleent zijn verantwoordelijkheid aan het deskundigheidsgebied waarvoor hij is opgeleid. Hij handelt autonoom binnen de voor hem geldende professionele standaard met inachtneming van de met Solutalks overeengekomen taken. De professional voert de taken uit in relatie tot de cliënt, zoals vastgelegd in het behandelplan. 

Professionele standaard:  
Het geheel van richtlijnen, protocollen en standaarden van een beroepsgroep, die zijn opgesteld vanuit recent wetenschappelijk bewijs en inzicht, en waarop de professional wordt geacht zijn handelen af te stemmen.   

Traject:
Het totaal aan zorg, inclusief nazorg, dat door de professional wordt geboden aan de cliënt waarmee Solutalks een overeenkomst is aangegaan, zoals vastgelegd in het behandelplan.   

Verantwoordelijkheid:
Bij verantwoordelijkheid gaat het in dit statuut om het afleggen van verantwoording over beslissingen en handelen. Onze professionals nemen de verantwoordelijkheid op zich om tot een goede en transparante beroepsuitoefening te komen op basis van de deskundigheid, bevoegdheid en bekwaamheid die hij op zijn werkgebied heeft.    

Verantwoordelijkheidstoedeling:
De toedeling van de verantwoordelijkheden onder professionals bij samenwerking in de zorg  

1. Inleiding   

Dit is het Professioneel Statuut van Solutalks. Hierin staan de verantwoordelijkheden en de verantwoordelijkheidsverdeling van de professionals die werken binnen Solutalks omschreven.

1.1. Doel van het professioneel statuut 
Het doel van het professioneel statuut is het bieden van verantwoorde zorg aan cliënten en duidelijkheid en veiligheid aan de professionals, medewerkers en leidinggevenden van Solutalks. Daartoe worden de verantwoordelijkheden en de verantwoordelijkheidsverdeling beschreven. Deze beschrijving richt zich daarbij op de inhoudelijke professionals, de organisatorische professional en de verhouding tussen de professionele en de organisatorische verantwoordelijkheden.  

1.2. Motivatie 
Het professioneel statuut van Solutalks is met de volgende redenen opgesteld:  

 • Solutalks is wettelijk verplicht zorg te dragen voor een goede en helder omschreven organisatie en verantwoordelijkheidsverdeling.  
 • Solutalks biedt behandelingen aan in het kader van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Behandelingen die ingrijpen in het leven van onze cliënten. Dit vraagt om zorgvuldigheid en verantwoord handelen.  
 • Solutalks is een innovatieve GGZ Instelling die zijn behandelingen via moderne communicatiemiddelen en eHealth modules vorm geeft. Deze nieuwe manier van werken vraagt om heldere afspraken en goed omschreven werkprocessen, die transparant zijn voor alle belanghebbenden en die toetsbaar zijn op zorgvuldigheid en verantwoord handelen. 
 • Solutalks biedt zijn behandelingen aan in de setting van multidisciplinaire behandelteams. Binnen deze teams is een heldere omschrijving van ieders taak en verantwoordelijkheid bij het realiseren van de best mogelijke zorg voor onze cliënten van essentieel belang om goed te kunnen samenwerken.

Professionals binnen Solutalks handelen vanuit een bepaalde autonomie bij het vormgeven van hun zorg aan cliënten. Hun handelen valt vanzelfsprekend binnen de kaders die worden gesteld door beroeps- en gedragscodes, wet- en regelgeving en jurisprudentie, opleidingseisen  en organisatiebeleid, maar daarbinnen neemt de professional zijn eigen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zijn vak en zijn ontwikkeling als professional.   

Middels dit statuut wil Solutalks een verantwoorde en tot op zekere hoogte eenduidige manier van (samen)werken bevorderen, zonder dat de professional aan eigenheid hoeft in te boeten. De omschrijvingen in dit statuut stellen ons in staat om beleid systematisch te evalueren en gericht bij te stellen. Bij klachten of problemen kan ons handelen in- en extern worden verantwoord en getoetst.   

1.3. Aard van het statuut 
Dit statuut heeft de status van een interne richtlijn. De aanduiding richtlijn houdt in dat er gewerkt wordt volgens de aangegeven bepalingen, tenzij men op grond van goed leider- of hulpverlenerschap meent dat van de richtlijn afgeweken moet worden. In die gevallen wordt dat achteraf door de betrokkene verantwoord en wordt daarvan aantekening in het dossier gemaakt.   

Er kunnen zich omstandigheden voordoen, waardoor het niet mogelijk is zich aan de richtlijn te houden. Dit wordt dan met de regiodirecteur besproken met een voorstel hoe te handelen. Deze meldt dit op zijn beurt bij de eerste geneeskundige en/of de Raad van Bestuur. De eerste geneeskundige en/of de Raad van Bestuur stemt in met het voorstel van betrokkenen of geeft aan welke alternatieve handelswijze gehanteerd dient te worden. Op die manier worden leiding en beroepsbeoefenaren gedekt door de instelling.   

1.4 Kaders van het professioneel statuut  
Dit professioneel statuut borgt de professionele autonomie, verantwoordelijkheden en de verantwoordelijkheidsverdeling van de professionals werkzaam bij Solutalks, binnen de wettelijke, professionele en organisatorische kaders.  

1.4.1. Wetgeving
De voornaamste wetgeving betreft: Zorgverzekeringswet (Zvw), Kwaliteitswet Zorginstellingen (KZi), Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz), Wettelijke aansprakelijkheid beroepsuitoefening, Wet Klachtrecht cliënten zorgsector, Wet op geneesmiddelenvoorziening (WOG), Wet medezeggenschap cliënten in de zorg (WMCZ).  

1.4.2. Professioneel kader
Onder de professionele kaders vallen professionele standaarden, beroeps- en gedragscodes, opleidingseisen en registratie-eisen.  

1.4.3. Organisatorische kaders
Hieronder vallen organisatorische beleidsstukken die ingaan op verantwoordelijkheids-verdelingen binnen het zorgproces. Zoals onder andere taak- functieomschrijvingen voor de medewerkers, omschrijvingen van werkwijzen, het reglement dossierbeheer, omschrijving taken en bevoegdheden regiodirecteur; reglement klachtrecht, reglement Melding in de Zorg (MIZ).   

Solutalks dient op basis van bovenstaande wetgeving en kaders verantwoording af te leggen over het algemeen beleid en de dagelijkse gang van zaken in het zorgproces. Solutalks is verantwoordelijk voor de totale zorg die door haar organisatie wordt verleend en is op grond van de WGBO aansprakelijk voor fouten in de hulpverlening, ongeacht waar en door wie in de organisatie de fout is gemaakt. Binnen deze wettelijke kaders speelt de individuele beroepsbeoefenaar een ondergeschikte rol. De relatie van de cliënt met de professional is een inhoudelijke relatie en wordt gelegitimeerd door de overeenkomst tussen Solutalks en de professional. Daartegenover staat dat de professional op de hoogte dient te zijn van en handelt naar de professionele standaarden, richtlijnen en protocollen van de eigen beroepsgroep en het beleid van de organisatie.  

2.Verantwoordelijkheden van Solutalks versus de professional 

In dit hoofdstuk wordt omschreven hoe de verantwoordelijkheden van Solutalks en de professional zich tot elkaar verhouden.     

2.1. Solutalks levert verantwoorde zorg 
Solutalks moet ervoor zorgdragen dat de zorg die geleverd wordt, verantwoord is. De professional is degene die namens Solutalks optreedt en voldoet aan de benodigde kwalitatieve eisen en is in staat om in concrete situaties goed aan te geven of er sprake is van verantwoorde zorg.   

2.2. Professionele verantwoordelijkheid 
Onze professionals hebben binnen hun deskundigheidsgebied en binnen de grenzen van de gemaakte afspraken over de hulpverlening een zekere vrijheid van handelen bij de uitvoering van hun werk. Solutalks erkent de professionele verantwoordelijkheid van zijn professionals, om binnen wettelijke, organisatorische en professionele kaders, zelfstandig en in collegiale samenspraak, beslissingen te nemen over de beroepsuitoefening. De professional heeft de ruimte om vanuit zijn deskundigheid invulling te geven aan zijn professionele verantwoordelijkheid en stelt zich daarbij te allen tijde aanspreekbaar op.    

2.3. Behandelverantwoordelijkheid versus verantwoordelijkheid voor de randvoorwaarden
De rol van bestuurder, regiodirecteur en behandelverantwoordelijke zijn van elkaar gescheiden. De professional draagt verantwoordelijkheid voor de behandeling aan een individuele cliënt (behandelverantwoordelijkheid). De Raad van bestuur en regiodirecteur zijn verantwoordelijk voor de randvoorwaarden waarbinnen deze behandeling voor cliënten wordt uitgevoerd. Solutalks verschaft de professionals, binnen de mogelijkheden van de organisatie en het geldende arbeidsvoorwaardenreglement, de noodzakelijke materiële en personele voorzieningen en schept organisatorische kaders en systemen, nodig voor een passende professionele beroepsuitoefening.    

2.4. De professional: deskundigheid, bevoegdheid en bekwaamheid  
Onze professionals verrichten enkel handelingen die binnen het deskundigheidsgebied van hun beroepsgroep vallen als hij hiertoe bevoegd en bekwaam is. Een professional is als beroepsbeoefenaar bevoegd op basis van het behaalde diploma. De professional is bekwaam als hij op grond van ervaring uitgerust is om bepaalde handelingen te verrichten.   

De professional wordt door Solutalks aangewezen om bepaalde handelingen te verrichten of functies uit te oefenen. Solutalks stelt hiervoor heldere functie- en taakomschrijvingen op. Deze omschrijven de verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van het vervullen van de onderhavige werkzaamheden en het benodigde bekwaamheidsniveau.   

Bekwaamheid is een dynamisch begrip, waardoor niet altijd een strikte grens aan te geven is van wat de desbetreffende professional wel of niet zou mogen. Solutalks biedt met dit professioneel statuut en de functie- en taakomschrijvingen een kader om deze grenzen te bepalen. Onze professionals beoordelen bij de uitvoering van hun werk zelf of ze bekwaam zijn. Het beoordelen van de eigen bekwaamheid behoort tot de professionele verantwoordelijkheid van de professional. Daarbij houdt de professional in acht wanneer de grens van zijn deskundigheid is bereikt en wanneer hij een deskundige collega moet raadplegen of een behandeling en/of begeleiding dient over te dragen. Indien de professional niet bekwaam is om bepaalde handelingen te verrichten, dan dient hij dit te melden aan zijn regiodirecteur.   

De regiodirecteur bespreekt de bekwaamheid met de professional bij zijn aanstelling en na zijn aanstelling in werkoverleggen, evaluatiegesprekken en functioneringsgesprekken. De regiodirecteur maakt hierbij afspraken met de professional over hoe te komen tot een oordeel over zijn bekwaamheid binnen de wettelijke, professionele en organisatorische kaders. Daarbij kan de eerste geneeskundige om advies worden gevraagd.      

2.5. De professional: beroepsregistratie
Solutalks werkt met geregistreerde professionals. Regiebehandelaren zijn BIG geregistreerd, basispsychologen zijn in het bezit van een vLOGO verklaring of een gelijkwaardig bewijs van deskundigheid, vaktherapeuten zijn geregistreerd bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen.  

Indien professionals bezig zijn met het verwerven van het noodzakelijke registerniveau, draagt Solutalks er zorg voor dat zij hun werkzaamheden op verantwoorde wijze kunnen verrichten onder begeleiding van een reeds geregistreerd professional.    

2.6. Nascholing en deskundigheidsbevordering  
Solutalks stimuleert en ondersteunt zijn professionals in het onderhouden en vergroten van hun deskundigheid en bekwaamheid door te faciliteren bij nascholing en deskundigheidsbevordering, intercollegiaal overleg over vakinhoudelijke ontwikkelingen en intervisie.  

De professional heeft de verantwoordelijkheid zijn vakbekwaamheid op peil te houden conform de eisen die gelden voor zijn beroepsgroep. Hij toetst zijn handelen aan de actuele stand van de wetenschap en de beroepspraktijk en draagt zorg dat hij geregistreerd blijft, dan wel wordt in het voor hem geldende register.     

2.7.  Ontwikkeling van zorginhoudelijk beleid en de zorgomgeving
Solutalks betrekt zijn professionals actief bij de uitvoering en ontwikkeling van het zorginhoudelijk beleid. Onze professionals dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening, aan het tot stand komen en uitvoeren van kwaliteitsbeleid op de terreinen waarop hun beroepsuitoefening is gericht. Tevens betrekt Solutalks zijn professionals actief bij de ontwikkeling van haar zorgplatform. Onze professionals maken intensief gebruikt van de online omgeving en worden gevraagd Solutalks van feedback te voorzien om de kwaliteit van de zorgomgeving te blijven verbeteren.  

2.8. Reflectie op eigen handelen en intercollegiale feedback   
Solutalks vraagt zijn professionals te reflecteren op eigen handelen en het zorgproces kritische te evalueren ten behoeve van zijn cliënten en de kwaliteit van de zorg. Beroepsethische normen bieden daarbij een handvat en fungeren als inhoudelijke toetssteen. Onze professionals staan open voor functionele feedback. Solutalks biedt hiervoor ruimte in onder andere intercollegiaal overleg, binnen het multidisciplinair overleg (MDO) en intervisie. Professionals raadplegen elkaar wanneer zij vragen hebben behandelingen die zij vormgeven en gebruiken intervisie om dilemma’s te bespreken en ervaringen uit te wisselen.  

2.9. Verschil van inzicht 
In alle overlegsituaties betreffende de individuele zorgverlening wordt gestreefd naar overeenstemming tussen degenen die direct bij een hulpverleningstraject betrokken zijn. Dat wil niet zeggen dat iedereen het met alles eens is, maar dat niemand zich tegen een besluit verzet. Het voeren van de dialoog is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om een evenwichtige relatie te onderhouden ten behoeve van de kwaliteit van zorg.   

Komt men er niet uit, dan wordt een beroep gedaan op de regiodirecteur, die als procesbegeleider tracht tot goede afspraken te komen, waarvoor een ieder de eigen verantwoordelijkheid kan dragen. De regiodirecteur organiseert daartoe een op beroepsethische normen gerichte vorm van intervisie, waarin de professionals bespreken waar zij tegenaan lopen. De beroepsbeoefenaren zijn gehouden de afspraken die uit dit overleg naar voren komen na te komen. Indien nodig kan de regiodirecteur de kwestie voorleggen aan een onafhankelijk psychiater of een andere specialist, die er een advies over kan geven.   

Blijft er een probleem bestaan dan worden de Raad van bestuur en de eerste geneeskundige  ingelicht door de regiodirecteur. De zaak kan dan worden voorgelegd aan de eerste geneeskundige die een advies geeft. Indien dit advies niet opgevolgd wordt en blijkt dat iemand zich niet houdt aan de organisatorische kaders en/of aan de professionele standaard kan hem in het uiterste geval de verantwoordelijkheid voor de hulpverlening worden ontnomen. Dit is een lijnbevoegdheid, waarbij de eerste geneeskundige een aanwijzing kan geven als dat is gebaseerd op de professionele standaard en de interne regelgeving.   

Indien er een verschil van inzicht wordt gesignaleerd door Solutalks ten aanzien  van het organisatiebelang en de professionele verantwoordelijkheid dan organiseert Solutalks in eerste instantie een overleg tussen de regiodirecteuren en/of de Raad van bestuur. Vervolgens worden betrokken professionals voor een vervolgoverleg uitgenodigd. In dit overleg worden oplossingen vanuit de eigen verantwoordelijkheid en invloedsfeer verkend. Mochten er spanning blijven bestaan tussen Solutalks en haar professionals dan kan de eerste geneeskundige onafhankelijk advies geven.   

3. Verantwoordelijkheidsverdeling van de professionals 

In dit hoofdstuk wordt de verantwoordelijkheidsverdeling van de professionals die werkzaam zijn bij Solutalks omschreven. Door de verantwoordelijkheidsverdeling uit te werken, wordt helder welke professional voor welke taak kan worden ingezet met als doel verantwoorde zorg aan te bieden.  

3.1. Verantwoordelijkheid van de professional
Binnen Solutalks worden de werkzaamheden in het zorgproces verricht door en/of onder verantwoordelijkheid van een geregistreerde professional. Onder verantwoordelijkheid wordt hier verstaan de verplichting om de uit te voeren taken naar beste vermogen, volgens de geldende professionele standaard, met eerbiediging van de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt en binnen de beleidskaders van de instelling te verrichten, en de plicht om over de uitvoering daarvan verantwoording af te leggen. Verantwoordelijkheid is nadrukkelijk gebonden aan het eigen deskundigheidsgebied, zoals dat eventueel is vastgelegd in een algemeen aanvaard beroepsprofiel. Er mogen dan ook geen taken worden toegewezen of uitgevoerd, die iemands deskundigheid overstijgen. Aan hulpverleners wordt de bevoegdheid gegeven binnen hun deskundigheidsgebied en binnen de grenzen van de gemaakte afspraken over de hulpverlening met een zekere vrijheid van handelen de uitvoering van het werk zelf te regelen. Tot de verantwoordelijkheid van de professional behoort ook dat hij tijdig met andere collega’s of de regiodirecteur overlegt als hij merkt dat zijn deskundigheid en bekwaamheid te kort dreigen te schieten.  

3.2. Behandelverantwoordelijkheid van de professionals
Bij Solutalks zijn de volgende professionals met behandelverantwoordelijkheid werkzaam:     

BIG-geregistreerde professionals:

 • Psychiaters; 
 • Klinisch psychologen; 
 • Psychotherapeuten; 
 • GZ – psychologen; 
 • Verpleegkundig specialisten.

Universitair opgeleide professionals:  

 • Basispsychologen NIP.

HBO opgeleide professionals: 

 • Vaktherapeuten. 

 Solutalks is als instelling aansprakelijk daar waar onzorgvuldig handelen leidt tot aansprakelijkheid voor de eventuele schade. Binnen Solutalks is de professional aanspreekbaar voor zijn eigen aandeel in de zorgverlening. De professionals wordt getoetst op “goed hulpverlenerschap” zoals omschreven in de WGBO. Dit houdt onder andere in dat de professional aansprakelijk is op de inhoud en uitvoering van een specifieke behandeling binnen het behandelplan van een individuele cliënt.  

3.3. De regiebehandelaar  
Aan ieder behandeltraject van een cliënt is een regiebehandelaar verbonden. Indien bij een behandeltraject meerdere zorgverleners zijn betrokken dan draagt de regiebehandelaar de eindverantwoordelijkheid voor het behandeltraject.   

De regiebehandelaar heeft een aantal specifieke taken binnen het behandeltraject, zoals onder andere de diagnostiek en de vormgeving en de evaluatie van het behandelplan. Uiteraard in samenspraak met de cliënt. Daarnaast is de regiebehandelaar verantwoordelijk voor de coördinatie en afstemming van de behandeling. De regiebehandelaar ziet toe op de verslaglegging (dossiervorming) en de structurele bespreking van het behandeltraject in het multidisciplinair overleg.   

De regiebehandelaar geeft inhoudelijk richting aan het behandeltraject, maar heeft geen verantwoordelijkheid op organisatieniveau. De hiërarchische verantwoordelijkheid is  voorbehouden aan de regiodirecteur.   

3.3.1. Toewijzing van de regiebehandelaar
De volgende professionals kunnen binnen Solutalks, conform het model kwaliteitsstatuut GGZ, worden aangewezen als regiebehandelaar:   

 • Psychiater; 
 • Klinisch psycholoog; 
 • Psychotherapeut; 
 • GZ – psycholoog.

Deze professionals voldoen aan de opleidingseisen, hebben voldoende kennis en ervaring opgedaan en voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving. Daarnaast worden ze door Solutalks getoetst op hun bekwaamheid.   

Uitgangspunt bij de keuze van een regiebehandelaar voor het behandeltraject van de individuele cliënt is de aard, de ernst en de complexiteit van de psychische problematiek. Deze factoren bepalen de zorgbehoefte van een cliënt en daarmee de inzet van de professional met juiste bevoegdheid, bekwaamheid en expertise. Daarnaast kan het spoedeisende karakter en eventuele gevaarscriteria bepalend zijn de keuze van de regiebehandelaar.   

3.3.2.  Taken van de regiebehandelaar 

In onderstaande tabel staat een overzicht van de taken en verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar.  

Taken regiebehandelaar  Taken andere betrokken zorgverleners 
De regiebehandelaar beoordeelt de cliënt en stelt de diagnose 

 

De behandelaar voert een deelonderzoek uit in de intake- of diagnostische fase 
De regiebehandelaar stelt in overleg met de cliënt het behandelplan vast 

 

De behandelaar werkt het behandelplan uit in eigen bewoordingen van de cliënt 
De regiebehandelaar draagt zorg voor en ziet toe op een adequate dossiervoering  De behandelaar draagt zorg voor een adequate verslaglegging in het dossier 

 

De regiebehandelaar laat zich tijdig en voldoende informeren over het behandel- beloop en toetst of het behandelaanbod past binnen het vastgestelde behandelplan 

 

De behandelaar informeert de regiebehandelaar tijdig en voldoende over door hem uitgevoerde activiteiten binnen het behandeltraject   
De regiebehandelaar draagt zorg voor een goede communicatie met de cliënt (en diens naasten) over het verloop van de behandeling  

 

De behandelaar draagt zorg voor afstemming met de cliënt (en diens naasten) over het verloop van het behandel onderdeel dat hij vormgeeft  
De regiebehandelaar evalueert met de cliënt en stelt indien nodig het behandelplan bij. Hij evalueert tussentijds en aan het eind van de behandeling of en in welke mate de concreet omschreven behandeldoelen zijn bereikt. De regiebehandelaar autoriseert de beëindiging van het behandeltraject   

 

De behandelaar evalueert de door hem of haar uitgevoerde activiteiten in bilateraal of multidisciplinair overleg. De behandelaar evalueert samen met regiebehandelaar en cliënt het behandelaanbod, behandelbeloop en behandelplan 

De regiebehandelaar geeft de behandeltrajecten samen met andere zorgverleners vorm. Binnen het behandeltraject ziet de regiebehandelaar zijn cliënten op een aantal cruciale momenten in het behandeltraject, namelijk in de intake- of diagnostische fase, bij het opstellen en de evaluatie van het behandelplan en bij de afsluiting van het behandeltraject. Waar nodig ziet de regiebehandelaar de cliënt vaker om verantwoorde zorg te kunnen waarborgen.  

De regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het gehele behandeltraject zoals deze omschreven staat in het behandelplan. Wijzigingen van het behandelplan vinden dan ook enkel in samenspraak en overleg met de regiebehandelaar plaats. Indien een betrokken behandelaar afwijkt van het behandelplan zonder overleg met de regiebehandelaar dan deze hiervoor aansprakelijk.    

Binnen het multidisciplinaire team kan de psychiater of klinisch psycholoog in specifieke gevallen en indien noodzakelijk het behandelplan van een cliënt aanpassen zonder overleg of overeenstemming met de regiebehandelaar, bijvoorbeeld als de aard, de ernst of de complexiteit van de problematiek van een cliënt om specialistische expertise vraagt. In uitzonderlijke gevallen kan de psychiater of klinisch psycholoog besluiten de rol van de regiebehandelaar tijdelijk over te nemen.     

Bij verschil van inzicht over de inhoud van het behandeltraject of behandelplan tussen de regiebehandelaar en andere betrokken zorgverleners kan de regiodirecteur betrokken worden. De regiodirecteur zal als procesbegeleider een bemiddelende rol innemen. In het geval er blijvend sprake is van een verschil van inzicht dan kan de eerste geneeskundige benaderd worden voor advies. Als dit advies niet tot een oplossing leidt, neemt de eerste geneeskundige een besluit.   

3.3.3. Gedelegeerde behandelverantwoordelijkheid  
De regiebehandelaar delegeert onderdelen of bepaalde activiteiten van het behandeltraject aan andere zorgverleners binnen het multidisciplinair team, waarbij hij te allen tijde verantwoordelijk blijft voor het behandeltraject als geheel. Om activiteiten en taken op een verantwoorde manier te kunnen delegeren wordt aan een aantal voorwaarden voldaan:  

 • De regiebehandelaar en betrokken zorgverlener(s) geven het behandeltraject gezamenlijk vorm en spreken de cliënt op meerdere momenten gedurende het behandeltraject samen; 
 • De regiebehandelaar en betrokken zorgverlener(s) hebben structureel overleg over de casuïstiek en de gedelegeerde taken in het multidisciplinair overleg;  
 • De regiebehandelaar en de betrokken zorgverlener(s) dragen zorg voor en zien toe op een adequate verslaglegging van hun handelen in het medisch dossier, zodat zij te allen tijde op de hoogte zijn van de actuele stand van zaken van de uitvoering van het behandelplan; 
 • De regiebehandelaar en de betrokken zorgverlener(s) zijn beschikbaar en staan open voor consultatie en overleg de kwaliteit en de uitvoering van het behandeltraject van een cliënt; 
 • De regiebehandelaar en de betrokken zorgverlener(s) stellen zich toetsbaar op als het gaat over hun bevoegdheid, deskundigheid en bekwaamheid.   

3.3.4. Beëindiging en overdracht van het (regie)behandelaarschap
Een behandeltraject wordt in principe van de start tot de afsluiting vormgegeven door dezelfde (regie)behandelaar. Bij uitzondering wordt het (regie)behandelaarschap overgedragen. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als de problematiek van de cliënt om specifieke expertise vraagt van de professional of als de betreffende (regie)behandelaar zijn dienstverband beëindigd. Overdracht van het (regie)behandelaarschap wordt te allen tijde afgestemd met de cliënt.   

Bij beëindiging of overdracht van het (regie)behandelaarschap vindt er een overdracht plaats. Deze overdracht vindt zowel mondeling als schriftelijk plaats, zodat de continuïteit van de zorg geborgd is.     

3.4 Taakverdeling en bevoegdheden van de verschillende beroepsgroepen
Een aantal specifieke taken en bevoegdheden binnen het primaire proces zijn belegd bij verschillende beroepsgroepen.    

3.4.1. Diagnostiek
Binnen Solutalks is de regiebehandelaar degene die na het intake- of onderzoekstraject de uiteindelijke diagnose stelt en daaruit voortvloeiend samen met de cliënt een behandelplan opstelt. De regiebehandelaar mag alleen een diagnose stellen als hij daartoe bekwaam is. Mocht een regiebehandelaar niet bekwaam zijn op een bepaald onderzoeksgebied, bijvoorbeeld psychiatrisch onderzoek, somatisch onderzoek, psychologisch onderzoek, dan kan hij een deel van het onderzoek toebedelen aan een specialist. Indien de regiebehandelaar niet bekwaam is op een bepaald probleemgebied dan dient het regiebehandelaarschap overgedragen te worden (zie 3.3.4.).  

Gedurende het diagnostisch proces kunnen deelonderzoeken uitgevoerd worden door een of meerdere andere professionals, bijvoorbeeld een anamnese, hetero-anamnese, psychologisch onderzoek of een psychiatrisch onderzoek. De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor het integreren van de deelonderzoeken en het formuleren van de uiteindelijke diagnose, waarbij hij de cliënt tevens zelf onderzoekt en beoordeelt in direct contact.  

De regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor de diagnostiek. Hij kan daarbij diagnostische overwegingen of adviezen van de andere betrokken professional beargumenteerd naast zich neerleggen in zijn diagnostiek.   

3.4.2. Psychiatrisch onderzoek  
De regiebehandelaar kan te allen tijde en naar eigen inzicht een psychiater betrekken in het diagnostisch of behandeltraject voor consultatie. Hiertoe formuleert hij een gerichte vraagstelling die aan de psychiater wordt voorgelegd.  

Daarnaast zijn er een aantal specifieke gevallen waarin een psychiater vanuit zijn specifieke expertise of verantwoordelijkheden moet worden geraadpleegd. De psychiater wordt door, of na overleg met, de regiebehandelaar of regiodirecteur altijd geraadpleegd in de volgende gevallen:  

 • Indien er sprake is van ernstige psychiatrische problematiek, die mogelijk een gevaar vormt voor het direct welzijn van cliënt en betrokkenen, bijvoorbeeld psychotische symptomen, ernstig depressieve symptomen of ernstige gedragsproblematiek; 
 • Indien er sprake is van over suïcidaliteit, automutilatie, agressief gedrag of ander destructief gedrag;  
 • Indien er sprake is van medicatiegebruik (psychofarmaca) of als er vragen zijn over medicatiegebruik;  
 • Indien er sprake is van somatische klachten of ziektebeelden, die van invloed zijn op de psychische of psychiatrische problematiek van een cliënt;
 • Indien er sprake is van onverklaarbare verergering of wijziging van de psychische klachten of somatische symptomen of bij uitblijven van verbetering; 
 • Indien er sprake is van acuut gevaar en overwogen wordt een beroep te doen op crisiszorg; 
 • Indien er sprake is van acuut gevaar en beperkingen van de wilsbekwaamheid voortvloeiend uit de psychische klachten, en een gedwongen opname in het kader van de wet BOPZ dient te worden overwogen.