Inleiding

Op deze pagina vind je het Kwaliteitsstatuut GGZ van Solutalks. Solutalks is de eerste volledig online zorgorganisatie van Nederland. Wij bieden geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen met veelal complexe psychologische problemen of stoornissen op elk tijdstip van de dag en vanaf elke plek in de wereld.

In het statuut staat aangegeven wat Solutalks geregeld heeft op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het opstellen van een eigen kwaliteitsstatuut op basis van het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ is voor alle GGZ-aanbieders verplicht. Het door Solutalks opgestelde Kwaliteitsstatuut borgt dat wij jou de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste professional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk leveren. Solutalks bevordert daarmee gepaste zorg. Het Kwaliteitsstatuut van Solutalks is vastgelegd in publieke regelgeving en is openbaar.

Doel van het Kwaliteitsstatuut

Het Kwaliteitsstatuut beschrijft de normen waaraan Solutalks moet voldoen om de integrale zorg rond hun individuele cliënt binnen de curatieve GGZ te organiseren. In het bijzonder geeft het een beschrijving van de rollen van de betrokken professionals in verschillende onderdelen van het zorgproces. De nadruk ligt daarbij op de rol van indiceren, coördineren en reflecteren van de behandeling en begeleiding.

In dit Kwaliteitsstatuut zetten wij uiteen welke taken en bevoegdheden bij deze rollen horen en welke competenties nodig zijn om deze uit te voeren. Daarnaast beschrijft het Kwaliteitsstatuut de minimale kwaliteitseisen waar een zorgaanbieder aan moet voldoen om goede GGZ te kunnen bieden. Op deze wijze draagt dit  Kwaliteitsstatuut bij aan het inzichtelijk maken van de kwaliteit en de doelmatigheid van onze zorgverlening.

Het Kwaliteitsstatuut van Solutalks:

  • maakt voor onze cliënten inzichtelijk hoe de Solutalks aan minimale kwaliteitsaspecten vorm en inhoud geeft. Het stelt de cliënt zo in staat een weloverwogen keuze te maken voor een bepaalde zorgaanbieder en te participeren in de besluitvorming rond het individuele behandelproces.
  • dient als kader voor werkafspraken binnen de instelling of het professionele netwerk.
  • stelt financiers, toetsende en toezichthoudende instanties in de gelegenheid om een beeld te vormen over de kwaliteit van zorg zoals die door de individuele zorgaanbieder wordt geboden.

Hier vind je een kopie van ons kwaliteitsstatuut:  Kwaliteitsstatuut Solutalks  2022