Cliëntenraad Solutalks

Waarom een cliëntenraad
Solutalks is een toegankelijke zorgorganisatie, die een positieve en duurzame relatie aangaat met zijn cliënten. Onze kernwaarden staan daarbij centraal:

 • Betrokken & verbindend – contact van mens tot mens
 • Toegankelijk – beschikbaar, transparant, toegewijd
 • Vooruitstrevend – inspirerend, energiek, motiverend

Onze cliënten geven Solutalks bestaansrecht en vormen het hart van onze organisatie. Daarom geeft Solutalks hun een stem door zich te laten bijstaan door een cliëntenraad.

Zorginstellingen in Nederland zijn wettelijk verplicht om een cliëntenraad te hebben. De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënt. De cliëntenraad adviseert over organisatorische en inhoudelijke zaken en draagt zo bij aan de ontwikkeling van Solutalks.

Meedenken en meedoen

Solutalks wordt als jonge zorginstelling sinds 2023 bijgestaan door een cliëntenraad. De cliëntenraad is in oprichting, wat betekend dat de raadsleden hun handen vrij hebben om de agenda van de cliëntenraad samen vorm te geven en mee te denken en werken aan de verder ontwikkeling van Solutalks. In het bijzonder vragen wij de cliëntenraad ons te adviseren in hoe wij onze missie en visie vanuit het perspectief van onze cliënten het beste kunnen verwezenlijken.

Wij zoeken op dit nog één lid voor de cliëntenraad.

De werkzaamheden

De cliëntenraad praat niet alleen mee over de geboden zorgverlening, maar ook over de ontwikkelingen binnen Solutalks. De cliëntenraad geeft vanuit zijn unieke positief input en helpt Solutalks actief aandacht besteden aan onderwerpen die bij de cliënten leven.

De cliëntenraad komt jaarlijks minimaal viermaal bij elkaar. De raad maakt jaarlijks een werkplan waarin het de belangrijkste thema’s en activiteiten vastlegt. De cliëntenraad werkt aan zijn doelstelling door onder andere:

 • regelmatig overleg te voeren met de Raad van Bestuur en regiodirecteuren;
 • het voorbereiden van een werkplan en het uitvoeren van de activiteiten;
 • als aanspreekpunt te fungeren voor de overige cliënten en hun complimenten, klachten en/of tips over de dienstverlening, kwaliteit, cliëntgerichtheid, toegankelijkheid en andere ervaringen te bundelen en bespreekbaar te maken;
 • de belangen van de cliënten te behartigen, intern en zo nodig ook bij externe instanties of autoriteiten;
 • bezig te zijn met voorlichting en overleg binnen de instelling.

Samenstelling Cliëntenraad

De volgende personen zijn verkiesbaar als lid van de cliëntenraad:

 • Cliënten van Solutalks;
 • Oud-cliënten van Solutalks;
 • Eerstegraads familieleden (ouders, voogden, broers en/of zussen) van onze cliënten die betrokken zijn bij de zorg en vooruitgang van onze instelling.

Nieuwe raadsleden worden vanaf 2024 verkozen via een vrije verkiezing die eens per jaar plaatsvindt. Alle cliënten van Solutalks zijn stemgerechtigd en hebben op deze manier inspraak in hun vertegenwoordiging.

De zittingsduur is een periode van twee jaar waarna elk raadslid zich maximaal driemaal voor herverkiezingen mag opgeven.

Neem contact op

 • als je meer informatie wenst over Solutalks;
 • als je lid wilt worden van onze cliëntenraad;
 • als je suggesties hebt om onze zorg te verbeteren;
 • als je in gesprek wilt met onze cliëntenraad.

De cliëntenraad is het beste te bereiken via ons algemene e-mailadres:   clientenraad@solutalks.nl